Polityka poufności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 r., informuję:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANS – BORDER Spedycja Międzynarodowa Chromiak/Ogorzałek Spółka jawna z siedzibą w Jaworznie (43-600), ul. Szczakowska 49 (dalej zwanym: TRANS-BORDER)
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu nawiązania kontaktu (w tym prowadzenia wewnętrznego rejestru kontaktowego służącego umożliwieniu kontaktu Administratora z osobami przekazującymi zapytania drogą elektroniczną) oraz ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes TRANS-BORDER, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1].
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz kontrahenci współpracujący z TRANS-BORDER.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą̨ do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6) TRANS-BORDER uprzejmie informuje, że mają Państwo prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych – z wyłączeniem danych przekazanych i przetwarzanych w okresach wymaganych przez przepisy prawa;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres: trans-border@wp.pl;
– wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia skargi do Organu nadzorczego.
W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu.


Confidentiality policy

According to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data) (Official Journal of the European Union L 119, p. 1) – hereinafter: RODO, in force from 25 May 2018, we inform:
1) The administrator of your personal data is the TRANS – BORDER Spedycja Międzynarodowa Chromiak/Ogorzałek Spółka jawna with headquarters in Jaworzno (43-600), ul. Szczakowska 43 (hereinafter referred to as: TRANS – BORDER).
2) Your personal data will be processed in order to establish contact (including keeping the internal contact register to enable the Administrator contact with persons submitting inquiries via e-mail) and to establish, defend or pursue claims, which is the legitimate interest of the TRANS – BORDER referred to in art. 6 par. 1 lit. f RODO[1].
3) The recipients of your personal data will only be entities authorized to obtain personal data on the basis of law and third parties cooperating with the TRANS – BORDER .
4) Your personal data will be stored until the end of the period of limitation of possible claims.
5) TRANS – BORDER would like to inform you that you have the right to:
– requesting access to personal data;
– rectification of personal data;
– erasure of personal data – with the exception of data provided and processed in periods required by law;
– restrictions on the processing of personal data;
– object to the processing of personal data;
– withdrawal of consent at any time by e-mail to the following address: trans-border@wp.pl; the withdrawal of the consent shall not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of the consent prior to its withdrawal;
– lodging a complaint to the Supervisory Body.
In order to exercise the rights set out above, please contact the Administrator or the Data Protection Inspector.
7) Providing personal data is voluntary, but failure to provide data will result in the inability to contact.